Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 5 BIM

за проектиране на
отоплителни и охладителни инсталации

ИнсталСистем 5 BIM

за проектиране на
водоснабдителни и канализационни инсталации

ИнсталСистем 5 BIM

общ пакет за проектиране на
сградни инсталации

Налични софтуерни модули в ИнсталСистем

Основата на всеки проект

Основният модул е основата за всяка конфигурация на пакета ИнсталСистем 5, който съдържа всички елементи, функционалности и инструменти необходими за създаване на обща работна среда на всички модули за проектиране и изчисление.

Потребителят го вижда като две отделни програми - ИнсталСистем мениджър и редактор.

ИнсталСистем мениджър


Управление на активиране и актуализиране на програмата, както и възможност за изтегляне на по-стари версии на софтуерния пакет, за да се обработват вече завършените проекти, използвайки версията, на която са били първоначално подготвени.

Контрол на конфигурацията на притежавания пакет, информация за наличните модули в пакета и възможности за надграждане на софтуера.

Управление на проекти (възможност за създаване на нов файлов проект, отваряне на вече съществуващ проект на избрана версия на програмата, други операции по отношение на проекти).

ИнсталСистем мениджър


Достъп до нашата платформа за поддръжка на HelpSystem.

Възможност за докладване на проблем, възникнал по време на работа с пакета, директно в поддръжката на InstalSoft.

ИнсталСистем редактор


Възможност за изработване на множество проекти едновременно (всеки се отваря в отделен прозорец на редактора). При отваряне на нов проект е възможно да се използват готови шаблони, които могат да съдържат различни предварително зададени настройки, адекватни на даден обхват на проекта.

Контрол на обхвата на проекта. По отношение на определения обхват на проекта, някои от функциите на редактора, иконите и елементите ще бъдат скрити, за да се подобри удобството за използване.

Редактиране на общи данни и данни по подразбиране, както и възможност за разширено редактиране на работния екран и оформлението на елементите;

Редактиране на проект в план на 2D изглед. Автоматично генериране на 3D модел, което ви позволява да прегледате проекта, както и да го редактирате до известна степен;

Генериране на обикновени схематични изгледи за проектирани системи, техния преглед и модификация.

Разпечатка на чертежи и резултати от таблици, както и възможност за дефиниране на различни оформления за графични разпечатки, изготвени за всеки проект поотделно. Възможност за използване на един от многото вече направени предварително дефинирани резултати.

Изследване на елементи или на група елементи в проект по различни критерии за изследване. 
Проучените/открити елементи се маркират във всички изгледи и таблици, което улеснява откриването на един и същ елемент на различни места в програмата.

ИнсталСистем редактор


Редактиране на сградна конструкция – ​​импортиране и необходимите модификации или графично редактиране на сградната конструкция, осигуряваща база за изчисления и проектиране с използване на други програмни модули.

Конструкцията на сградата може да бъде изготвена в различни обхвати – според изискванията на даден проект – като се започне от просто редактиране на оформлението на помещението и се завърши с цялостна строителна конструкция, включваща стени, тавани, прозорци и т.н., позволявайки по този начин да се извършат пълни изчисления на топлинните загуби на сградата.

Редактирането на конструкцията на сградата е по-лесно благодарение на автоматизираните функции (автоматично генериране на плочи, генериране на стени въз основа на очертанията на помещението, възможност за деклариране на многоетажни стени и много други). Импортирането на оформление в различни формати (напр. .dwg, .jpg, .PDF и други) може да стане в основата на редактирането на структурата на сградата.

Персонализиране на работната среда: възможно е да запазвате различни оформления на прозорци за Редактор, които са предназначени за различни дейности на различни модули или за различни типове проекти, и да превключвате между тях по време на работа с програмата.

Внос на сградни данни от IFC


Модулът Ви позволява да импортирате различни обекти от клас IFC4 и IFC2x3 (например сградни конструкции, инсталации и други) без тяхното тълкуване. Възможно е зареждане на няколко модела едновременно.

Обектите се виждат както в 2D редактора, така и в 3D изгледа.

Управлението на импортирания модел става в браузър на проекти и информацията е видима в таблицата с данни.

Внос на сградни данни от IFC


Обектите от модела могат да бъдат избрани или скрити. Те също се виждат от функцията SNAP при редактиране на останалите диапазони в 2D редактора.

Моделите (като цяло) могат да бъдат изтривани или повторно импортирани.

Геометрията им може да служи като подложка на сградните инсталации в ИнсталСистем 5, без да ги тълкувате.
Моделът на сградната конструкция се интерпретира от следващия модул „Тълкуване на сградни на данни от IFC“.

Внос на сградни данни от IFC


При работа дава възможност за откриване на конфликти на обекти от IFC модела със сградните инсталации проектирани в ИнсталСистем 5.

IFC моделите могат да бъдат експортирани в DXF/DWG и PDF формати.

Тълкуване на сградни данни от IFC


Модулът позволява високо автоматизирано тълкуване на обекти на строителна структура, импортирани от IFC модела.

Интерпретацията обхваща елементи като: етажи (автоматична или полуавтоматична интерпретация); стени с прозорци; врати и други отвори; покриви и плочи с отвори (автоматична интерпретация).

Тълкуване на сградни данни от IFC


Резултатът от интерпретацията е създаване на подходящи собствени обекти на софтуера ИнсталСистем 5, образуващи структура на сграда, готова за по-нататъшно редактиране и изчисления.

Получените обекти са независими от заредения IFC модел.

Тълкуване на сградни данни от IFC


Това означава, че получената по такъв високо автоматизиран начин сградна конструкция може да се използва за по-нататъшно проектиране в ИнсталСистем 5 – изчисляване на топлинни загуби (топлинно натоварване, енергийни характеристики) и като основа за проектиране на сградни отоплителни, охладителни, водоснабдителни и канализационни инсталации.
InstalSystem 5 предлага внедрен внос на прототипни данни от gbXML (Green Building XML) формат, който е част от BIM технологията.
Вносът включва елементи от строителната конструкция: подове, стаи, стени с прозорци, врати и други отвори.
Планира се модулът да бъде разширен с на вноса на елементи на строителната конструкция с цел по-ефикасно използване за топлинни изчисления и проектиране на инсталацията.

Топлинни загуби


Модулът „Топлинни загуби“ позволява да се изчислят проектни топлинни загуби за помещения и за цяла сграда.

Резултатите от такива изчисления могат да създадат отправна точка при проектирането на отоплителната система.

Изчисленият се извършват по избран стандарт или норма от потребителя, налични в софтуера.

Топлинни загуби


Внедряването на данни за изчисляване на топлинните загуби се базира на графичния модел на сграда, чието редактиране е разрешено от "Основния модул".

Революционните решения за автоматизация по отношение на попълването на данни за изчисления на топлинните загуби правят получаването на пълни и подробни изчисления на топлинните загуби много по-бързо и по-лесно.

Топлинни загуби


Основни функции на модула:
Изчисления на базата на графични елементи, чиито размери се интерпретират автоматично от чертежите/модела;

Пълен 3D модел на сграда с разширени възможности за индикация на елементи и конфигурация на изглед;

Възможност за избор на изчислителна пакетна норма, към която да се коригират разпечатките;

Автоматично оразмеряване на преградите според стандартите, включени в избрана норма;

Лесно деклариране на най-важните данни за сградата на едно място в програмата. Информацията, въведена в общите данни, се разпространява до блоковете и стаите на сградата;

Лесна за потребителя навигация на проекта – усъвършенстван инструмент, поддържащ навигация по дизайн и браузър на елементи, базиран на подробен избор на критерий;

Автоматично обозначаване на топлинни мостове в сградата.

Лъчисти инсталации


Проектиране на системи за лъчисто отопление и охлаждане (под, стена, таван) на базата на тръби, разположени свободно в замазка или положени в сухи плочи (не модулни или панелни решения).

Модълът обхваща традиционните мокри системи в целия обхват и сухите системи в общия обхват – специфични функционалности на последните са в обхвата на модула „Система от сухи плочи“.

Лъчисти инсталации


В зависимост от наличието на модули „Отоплителни инсталация“ или „Охладителни инсталации“ в конфигурацията имаме следните възможности:

„Отоплителни инсталации“ – изчисляване на отоплението + проверка на мощността на охлаждане на системата, оразмерена за покриване на нуждите от отопление;

„Охлаждащи инсталации“ – изчисления на охлаждане (без възможност за проверка на топлинната мощност);
Или сбор от горните.

Модулът използва данните за инсталиране и монтаж, въведени графично в специализирния редактор и в коопериращи се модули.

Изчисленията се извършват в съответствие със стандарти по избор налични във софутера.

Лъчисти инсталации


Обхват на изчисленията включва:

Изчисляване на топлинната мощност;

Хидравлични изчисления;

Оразмеряване / проверка на правилността на геометричните параметри (дебелини на пода);

Оразмеряване / контрол на разстоянията за полагане на тръби;

Хидравлично балансиране;

Оразмеряване и хидравлични изчисления на колектори;

Ограничения:
Невъзможност за захранване на системи в една стая от различни източници.

Отоплителни инсталации


Модулът предоставя възможност за проектиране на всяка отоплителна инсталация, включително оразмеряване на тръби, фасонни части и хидравлично балансиране.

Всеки вид нагревателен терминал (включително вентилаторни конвектори) се симулира от „приемник с известно хидравлично съпротивление“.

Отоплителни инсталации

Заедно с модула „Оразмеряване на радиатори“ могат да бъдат проектирани конвективни радиаторни системи.

Заедно с модула „Лъчисти системи“ могат да бъдат проектирани следните системи за излъчване: подове, стени, тавани.

Отоплителни инсталации


В комбинация с модула „Панелни системи“ могат да се проектират модулни панелни системи.

В проекти с общ източник на топлина както за конвективни, така и за лъчисти системи, е възможно да се използват смесители или смесителни комплекти с помпа за получаване на температури, които са подходящи за лъчистите системи.

Охладителни инсталации


Модул за проектиране на охладителна инсталации(еквивалентен е на модула „Отоплителни инсталации“).

Той поддържа различни видове конвекторни приемници (вентилаторни конвектори, пасивни охладители), симулирани от общ „рецептор“ с наложено съпротивление.

Охладителни инсталации


Заедно с модула „Лъчисти системи" могат да бъдат проектирани следните системи за излъчване: подове, стени, тавани.

В комбинация с модула „Лъчисти панели“ панелните системи могат да бъдат проектирани в режим на охлаждане.

Охладителни инсталации


И в двата случая изчисленията за охлаждане могат да се правят независимо от режима на отопление.

В проекти с общ източник за конвективни и лъчисти системи е възможно да се използват миксери или помпени смесителни комплекти за получаване на температури, подходящи за лъчистите системи.

Панелни системи


Модулът дава възможност за проектиране на отоплителни и/или охлаждащи сглобяеми (таван, стена) панели.

Поддържа сглобяеми панели с примки, поставени в пълнежа (гипс, графит или други) и прикрепени стоманени панели.

Такива елементи могат да бъдат монтирани върху преградната конструкция, върху метална рамка (например в прикрепени тавани) или монтирани като отделни единици (в случай на прикрепени панели).

Панелни системи


Най-важните функции на модула са:

Автоматично завършване на дадена зона с таванни панели (като се вземе предвид вида на панела, опционални размери и допълнителни геометрични насоки).

Възможност за ръчно подреждане на таванни и стенни панели.

Възможност за съединяване на панели като комплекти в серия.

Изчисляване на топлинна мощност (отопление и/или охлаждане) на базата на каталожни данни и работни параметри на системата (т.е. deltaT, ti).

Хидравлични изчисления, включително изчисляване на deltaT за средата, протичаща в панела или в набор от панели последователно, за да се получи необходимата топлинна мощност и хидравлично съпротивление.

Диагностика за надвишаване на макс. скорост на средния поток в панела.

Диагностика за превишаване на допустимата загуба на налягане (dpmax) в панела.

Диагностика на ламинарния поток и последваща загуба на изход.

Допълнителни функции за лъчистите панели на Zehnder:
Автоматично разпределение на панелите според ноу-хау на Zehnder за получаване на еднакво излъчване за отопляемото помещение, диагностика на мин. необходим брой редове панели (ако е посочено от потребителя), за да се получи еднакво излъчване за отопляваното помещение
Редактиране в проекта (вмъкване и редактиране на данни)
  • Оразмеряване
  • Хидравлични изчисления
  • Вписване в спецификация на конвекторни радиатори – от каталози (неутрални или фирмени) или не от каталози, както и интегрирани с тях фитинги („подчинени елементи“)
  • Цялата инсталация се изчислява в съответствие с модула „Отоплителни инсталации“ (само за двутръбни инсталации).
Модулът използва данни за инсталиране и (не задължително) строителна конструкция, въведени графично в специализиран редактор и в коопериращи модули.
Интерфейс за импортиране на технически данни на продукти, съдържащи се във файловете на немския отворен стандарт VDI (VDI 3805-6). Самите файлове не се произвеждат или разпространяват от InstalSoft – те са достъпни на уебсайтовете на немски софтуерни разработчици, производители на радиатори и други.

Данните, съдържащи се във файловете, се обработват в ограничена степен (не цялата информация се използва от програмата).
Интерфейс за импортиране на технически данни на продукти, съдържащи се във файловете на немския отворен VDI стандарт (има няколко версии на спецификацията на този стандарт). Тези файлове не се произвеждат или разпространяват от InstalSoft – те са достъпни на уебсайтовете на немски разработчици на софтуер, производители на клапани и други.

Данните, съдържащи се във файловете, се обработват в ограничена степен (не цялата информация се използва от програмата). По-специално, не се поддържат всички типове клапани – неподдържаните типове не се „виждат“ от IS програмите. Понастоящем се поддържат само вентили за отоплителни приложения (VDI 3805 Blatt 2).

Плоски станции


Модулът позволява да се използват плоски станции в рамките на техническата инсталация на сградата.

Плоските станции са представени в програмата от единичен системен елемент с точно определени точки за свързване на системата и с възможност за персонализиране на неговите поделементи и аксесоари.

Използване на плоски станции в проекта:

Подгряване на гореща вода за битови нужди от монтиран пластинчат топлообменник.

Разпределение на средата в плоската отоплителна (конвективна и лъчиста) система.

Плоски станции


Избрани основни функционалности, реализирани от модула са:

Оразмеряване на инсталацията, захранваща станциите.

Диагностика на необходимия топлообменник за битова гореща вода за получаване на необходимия изтичане и загряване на битовата вода с определена температура на захранване на станцията с нагревателна среда (размерите на топлообменника се избират ръчно от потребителя).

Изчисляване на необходимата мощност на захранващата система, която захранва инсталацията на плоската система

Допълнителни функции, налични за станциите Kamo: Изчисления и представяне на необходимия буферен приемник в инсталационните захранващи плоски станции по оригиналната методика на KAMO
Модулът предоставя възможност за проектиране на водоснабдителни инсталации  на студена и гореща вода и циркулация. Включва графично редактиране в проекта, оразмеряване на тръби и фасонни части, представяне на 2D и 3D чертежи, хидравлични изчисления, спецификация.
Санитарните прибори могат да бъдат свързани с водочерпни точки, което води до цялостен монтажен модел заедно със санитарното оборудване на помещенията.

При създаване на проект се създава 3D модел, който визуализация може да се използва за проверка на съответствието с очакваното състояние. Визуализацията на модела може да включва инсталации, проектирани (или проектирани) в други модули на пакета InstalSystem 5.

Сградните инсталации за топла и студена вода могат да образуват сключени инсталации (необходима е конфигурация на софтуера с включен модул „Разширения за водоснабдителна инсталация“). Възможно е да се използват елементи „Плоска станция“ като водонагреватели заедно с отопление (необходима е конфигурация на софтуера с включен модул „Плоски станции“).

Списък на стандартите и методите, използвани за оразмеряване и изчисления

Канализационни инсталации


Този модул е предназначен за проектиране на сградни гравитационни канализационни инсталации за черни и сиви води.

Включва графично редактиране, избор на вида тръба (диаметри на тръби, фитинги), представяне на 2D и 3D чертежи и спецификация.

В него се вземат предвид санитарните прибори, поставени в помещенията, което води до цялостен модел на инсталацията, включващ санитарно оборудване в помещенията.

В хода на създаването на проекта се създава 3D модел на проекта, чийто предварителен преглед може да се използва за текущ контрол на съответствието с очакваното състояние.

Моделът отчита проектните наклони на участъци в инсталацията.

Визуализацията на модела отчита вече проектирани инсталации (или в процес на проектиране) от други модули на ИнсталСистем, по-специално модула „Водоснабдителни инсталации“.

Канализационни инсталации


Този модул е предназначен за проектиране на сградни гравитационни канализационни инсталации за черни и сиви води.

Включва графично редактиране, избор на вида тръба (диаметри на тръби, фитинги), представяне на 2D и 3D чертежи и спецификация.

В него се вземат предвид санитарните прибори, поставени в помещенията, което води до цялостен модел на инсталацията, включващ санитарно оборудване в помещенията.

В хода на създаването на проекта се създава 3D модел на проекта, чийто предварителен преглед може да се използва за текущ контрол на съответствието с очакваното състояние.

Моделът отчита проектните наклони на участъци в инсталацията.

Визуализацията на модела отчита вече проектирани инсталации (или в процес на проектиране) от други модули на ИнсталСистем, по-специално модула „Водоснабдителни инсталации“.

Износ на отоплителна/охладителна инсталация към IFC (BIM)


Модулът позволява експортирането на различни обекти от клас IFC4 в областта на инсталацията за отопление/охлаждане.

Програмата експортира инсталационни проекти, проектирани в ИнсталСистем 5, във формат IFC, който влиза в BIM пътя.

Износ на отоплителна/охладителна инсталация към IFC (BIM)


Модулът позволява експортирането на различни обекти от клас IFC4 в областта на инсталацията за отопление/охлаждане.

Програмата експортира инсталационни проекти, проектирани в ИнсталСистем 5, във формат IFC, който влиза в BIM пътя.

Инсталацията се експортира въз основа на 3D модела на инсталацията и е част от метода за експортиране на референтния изглед на IFC, дефиниран от buildingSMART.

Експортирането на инсталацията съдържа основна информация за името на обектите и техните свойства, както и точно геометрично представяне на обектите.

Износ на водоснабдителна инсталация към IFC


Модул за експортирането на различни обекти на водоснабдителната инсталация като клас IFC4- основният стандарт за отворен обмен на BIM данни.

Програмата експортира инсталационни проекти, проектирани от ИнсталСистем във стандарния клас IFC файлове.

Инсталацията се експортира въз основа на 3D модела на инсталацията и е част от метода за експортиране на референтния изглед на IFC, дефиниран от buildingSMART.

Експортирането на инсталацията съдържа основна информация за името на обектите и техните свойства, както и точно геометрично представяне на тези обекти.

Износ на водоснабдителна инсталация към IFC


Модул за експортирането на различни обекти на водоснабдителната инсталация като клас IFC4- основният стандарт за отворен обмен на BIM данни.

Програмата експортира инсталационни проекти, проектирани от ИнсталСистем във стандарния клас IFC файлове.

Инсталацията се експортира въз основа на 3D модела на инсталацията и е част от метода за експортиране на референтния изглед на IFC, дефиниран от buildingSMART.

Експортирането на инсталацията съдържа основна информация за името на обектите и техните свойства, както и точно геометрично представяне на тези обекти.

Износ на водоснабдителна инсталация към IFC


Модул за експортирането на различни обекти на водоснабдителната инсталация като клас IFC4- основният стандарт за отворен обмен на BIM данни.

Програмата експортира инсталационни проекти, проектирани от ИнсталСистем във стандарния клас IFC файлове.

Инсталацията се експортира въз основа на 3D модела на инсталацията и е част от метода за експортиране на референтния изглед на IFC, дефиниран от buildingSMART.

Експортирането на инсталацията съдържа основна информация за името на обектите и техните свойства, както и точно геометрично представяне на тези обекти.
Модул за експортирането на различни обекти на канлазационна инсталация като клас IFC4.
Програмата експортира инсталационни проекти, проектирани в ИнсталСистем във неутрален формат IFC в BIM.
Инсталацията се експортира въз основа на 3D модела на инсталацията и е част от метода за експортиране на референтния изглед на IFC, дефиниран от buildingSMART.
Експортирането на инсталацията съдържа основна информация за името на обектите и техните свойства, както и точно геометрично представяне на обектите.

Износ на сградни конструктивни елементи към IFC (BIM)


Модул за експортирането на различни класове обекти IFC4 в полето на сградната конструкция - вертикални и хоризонтални прегради .

Програмата експортира сградни контруктивни проекти, проектирани в ИнсталСистем във неутрален формат IFC в BIM.

Сградната конструкция се експортира въз основа на 3D модела на сградата и е част от метода за експортиране на референтния изглед на IFC, дефиниран от buildingSMART.

Експортирането на сградната конструкция съдържа основна информация за името на обектите и техните свойства, както и точно геометрично представяне на обектите.

Износ на сградни конструктивни елементи към IFC (BIM)


Сградната конструкция се експортира въз основа на 3D модела на сградата и е част от метода за експортиране на референтния изглед на IFC, дефиниран от buildingSMART.

Експортирането на сградната конструкция съдържа основна информация за името на обектите и техните свойства, както и точно геометрично представяне на обектите.
Набор от функционалности, включващи обработка на спецификация за оценка, обработка на количествени сметки, експортиране на количествени сметки на използвани материали в специализирани формати.

Количествени сметки


Набор от функционалности, включващи обработка на спецификация за оценка, обработка на количествени сметки, експортиране на количествени сметки на използвани материали в специализирани формати.

Хидравлични контролни вериги


Хидравличните контролни вериги са уникална конфигурация и характерна отличителна черта на програмата, тъй като са подготвени да отговорят на специфични изисквания на клиента и тяхната функционалност е невъзможна за изпълнение с елементи и функции, налични като стандарт в програмата.

Използването на хидравлични контролни контури в проекта е просто и се ограничава до вмъкване на готовия блок от специален допълнителен раздел на лентата с инструменти в избраното място за инсталиране.

Конфигурирането на хидравлични управляващи контури позволява широкото им приложение в отоплителни и охладителни инсталации (приемници от различни типове и повърхностни системи), като в същото време елиминира потенциалните и трудни за диагностициране грешки при проектирането (напр. чрез ограничаване на наличността на клапани, които не могат да се използват в специфични инсталационни решения).

Ако желаете тази функционалност, моля уверете се че е наличен в „Хидравлични контролни вериги “ и необходимия каталог.

Хидравлични контролни вериги


Хидравличните контролни вериги са предварително дефиниран набор от елементи (блокове с 2 входни точки и 2 изходни точки, помпа, балансиращи клапани и др.), записани в каталога на производителя, изпълнени по начин, съобразен с изискванията на производителя на тази система в обхвата на:

Балансиране и регулиране на инсталацията;

Оразмеряване на диаметрите на клапаните;

Определяне на настройките на клапана;

Определяне на работни параметри на помпата;

Наблюдение и диагностика на други насоки (например изискван авторитет на клапана или предпочитани настройки).

Сухи системи плочи за отопление


Модулът „Сухи системни бордове за отопление“ разширява модула „Лъчисти системи“ (по отношение на системите за лъчисто отопление) с възможност за използване на сухи системни бордове при изготвяне на проект.

Функции на подреждането на сухи системни плочи:

Видове: основни, връщащи и т.н. са дефинирани в „Каталози на системи за лъчисто отопление/охлаждане (основни)

Улуците са интегрирани с дъски (не се поставят отделно)

Таблата се въвеждат ръчно, с помощта на щракване

Плоскостите могат да се режат както автоматично, така и ръчно, останалите елементи могат да се използват повторно.

Таблата са включени в списъка с материали на системата за лъчисто отопление.

3D визуализация на плоскост.

Примките се изчертават и свързват ръчно, с помощта на щракване на тръбата към опорните точки на борда.

Сухи системи плочи за отопление


Модулът „Сухи системни бордове за отопление“ разширява модула „Лъчисти системи“ (по отношение на системите за лъчисто отопление) с възможност за използване на сухи системни бордове при изготвяне на проект.

Функции на подреждането на сухи системни плочи:

Видове: основни, връщащи и т.н. са дефинирани в „Каталози на системи за лъчисто отопление/охлаждане (основни)

Улуците са интегрирани с дъски (не се поставят отделно)

Таблата се въвеждат ръчно, с помощта на щракване

Плоскостите могат да се режат както автоматично, така и ръчно, останалите елементи могат да се използват повторно.

Таблата са включени в списъка с материали на системата за лъчисто отопление.

3D визуализация на плоскост.

Примките се изчертават и свързват ръчно, с помощта на щракване на тръбата към опорните точки на борда.

Сухи системи плочи за отопление


Модулът „Сухи системни бордове за отопление“ разширява модула „Лъчисти системи“ (по отношение на системите за лъчисто отопление) с възможност за използване на сухи системни бордове при изготвяне на проект.

Функции на подреждането на сухи системни плочи:

Видове: основни, връщащи и т.н. са дефинирани в „Каталози на системи за лъчисто отопление/охлаждане (основни)

Улуците са интегрирани с дъски (не се поставят отделно)

Таблата се въвеждат ръчно, с помощта на щракване

Плоскостите могат да се режат както автоматично, така и ръчно, останалите елементи могат да се използват повторно.

Таблата са включени в списъка с материали на системата за лъчисто отопление.

3D визуализация на плоскост.

Примките се изчертават и свързват ръчно, с помощта на щракване на тръбата към опорните точки на борда.

Разширения на водоснабдителна инсталация


Допълнителна екстра към водоснабдителните инсталации
В момента са налични:

Изчисляване на инсталации с терморедукционни смесителни вентили, използвани в болници, общи душове и др.

Изчисляване на времето на протичане на гореща вода до водочерпни точки, посочени в проекта (изисква използване на стандарт за проектиране DIN 1988-300

Изчисляване на сключени водоснабдителни инсталации, покриващи етажни сключени инсталации пръстени, обикновено на жилищни сгради

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)