Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Проектиране на сградни водоснабдителни инсталации съгласно Наредба № 4, БДС EN806-3 и DIN 1988-300

Проектът съдържа графична и текстова части съгласно Наредба №2 с подробни хидравлични изчисления, представени в табличен вид с обща информация, участъци на мрежите за топла, студена и циркулационната мрежа, водните количества, водочерпните и санитарни прибори, списък с елементи от водоснабдителните участъци съдържащи информация за фасонни части, муфи и други оразмерени елементи на системата.

Ние правим подробни количествени сметки на тръби от водоснабдителната инсталация, фасонните части и муфите от водоснабдителната мрежа, вентили, изолация на тръбите, спирателни кранове и смесители.

Възможност за избор на различни тръбни системи влагани в проекта - ППР, PeX, PB, мед, поцинкована и неръждаема стомана.


Използва се специализиран софтуер за проектиране и изчисляване на сградни ВиК инсталации - ИнсталСистем ВиК. 

Предлагам Ви следните възможности:

 

Проектиране на сградни водоснабдителни инсталации за студена и топла вода съгласно Наредба № 4 и БДС EN806-3


Проектиране на разклонена водоснабдителна мрежи с долно и горно разпределения. 


Проектиране сключена водоснабдителна инсталация - главни хоризонтални клонове и етажна мрежа с различни начини на присъединяване към санитарните прибори - с колектор, последователно, сключено с двойно коляно, комбинирано и стандартно посредством тройници.

Проектиране на разклонена и сключена водоснабдителни инсталации за вътрешно пожарогасене с пожарни кранове - Самостоятелни и смесена системи за противопожарни и питейно-битови нужди.

Зониране на сградна водопроводна мрежа в зависимости от наличния напор и височината на сграда – ниска зона до минималния свободен напор в уличната мрежа и висока зона с ПХУ.
Резултатите от изчисленията включват следните параметри:
a) № на участъка;
b) Дължина на участъка;
c) Видът на материала;
d) Температурата на водата (студена, топла);
e) Сумарните водни количества;
f) Водното количество от постоянна употреба;
g) Максималните водни количества;
h) Вътрешния диаметър;
i) Скоростта на водата;
j) Относителните напорни загуби (хидравличния градиент);
k) Напорни загуби по дължина;
l) Сумата от местни съпротивления;
m) Напорни загуби от местни съпротивления;
Image

Проектиране на сградна циркулационна система DIN 1988-300

Проектиране на циркулационни системи с долно или горно разпределения съгласно санитарно – хигиенни изисквания във всички нейни участъци с температурен пад до 5 K между участъка и изхода на водонагревателя.
Резултатите от изчисленията включват следните параметри:
n) Коефициент на кинематичен вискозитет;
o) Специфична топлоемкост на водата;
p) Температура на изхода на нагревателя;
q) Дебелина на топлоизолация на тръбния участък;
r) Коефициентът на топлопреминаване на топлоизолацията;
s) Коефициентът на топлопреминаване на тръбния участък;
t) Коефициентът на топлопреминаване през външна повърхност.
u) № на участъка;
v) Видът на материала;
w) Дължина на участъка;
x) Външния диаметър на участъка;
y) Дебелината на стената на участъка:
z) Дебелина на топлоизолация;
aa) Температура на въздуха;
bb) Специфичните топлинни загуби на метър за участъка;
cc) Топлинни загуби на участъка;
dd) Циркулационно водно количество;
ee) Скоростта на водата;
ff) Хидравличния градиент на участъка;
gg) Напорни загуби по дължина;
hh) Сума от местни съпротивления;
ii) Напорни загуби от местни съпротивления;
jj) Напорни загуби по дължина и местни съпротивления;
kk) Напорни загуби в обратни клапи, съоръжения и регулиращи вентили;
ll) Данни за проектиране (дебит и напор) за циркулационната помпа при нормална работа и дезинфекция.
Image

Проектиране на сключена водопроводна инсталация за високи санитарно-хигиенни изисквания

 
Различни комбинации на присъединяване към санитарните прибори:
- с тройник;
- разпределителен колектор;
- последователно;
- със сключен пръстен или комбинирано.

Присъединяване на прибори при сключена инсталация

Направи запитаване за среща и консултация

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)