Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Общи условия за покупка-продажба на софтуерни лицензии

Добре дошли в уеб магазина на "Геров инженери" ЕООД!

Благодарим Ви, че използвате нашите софтуерни продукти и услуги!

"Геров инженери" ЕООД, ЕИК: 206074148 е изключитителен разпространител за България на специализирани софтуерни продукти за проектиране от „ИнсталСофт” и ZWCAD,

със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. Черни връх №66, вх. Б, ет. 3, ап.10

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: 0888/626789

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за покупка-продажба на софтуер и Лицензионното споразумение, преди да се съгласите, регистрирате и да закупите софтуер от Марин Геров!

Тези общи условия представляват ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СОФТУЕРЕН ЛИЦЕНЗ между Вас и "Геров инженери" ЕООД, с който Ви се предоставя достъп до услуги на сайтовете му за търговски цели при спазване на условията по-долу.

***НАЧАЛО на общите условия за покупка-продажба на софтуерни лицензии

§ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ПРЕДМЕТ

1.СОФТУЕРЪТ е работен инструмент за проектиране на множество строителни проекти и не представлява софтуер, който е изготвен самостоятелно за конкретен проект или обект в строителство. Договорът се сключва от датата, на която е КУПУВАЧА се съгласява с клаузите и условията на настоящия такъв. 

2. Договорните отношения между Марин Геров (наричан по-долу ДОСТАВЧИК НА СОФТУЕР) и КУПУВАЧА се основават изключително въз основа на разпоредбите, изложени по-долу. 

3. Всички условия, права и задължения, описани в Лицензионното споразумение са неотменна и неделима част към настоящите общи условия за покупко-продажба на софтуер. 

3. Всички условия на покупко-продажбата от разстояние, използвани от КУПУВАЧА, не пораждат правно действие по отношение на този договор, също така и до степен, че няма изрично повдигнато възражение срещу тях. Всички допълнителни споразумения, както и всички промени на настоящия договор, включително промени на общите условия, които се изискват в писмена форма, трябва да бъдат направени в писмена форма. 

4. Въз основа на този договор КУПУВАЧЪТ получава компютърна програма, наричана по-нататък СОФТУЕР в съответствие със съответното описание на софтуера. 

5. Срещу заплащане на парично възнаграждение, договорено по-долу, на КУПУВАЧА се предоставя Лицензия в съответствие с § VI, отнасяща се до вида софтуер, закупен от него. 

6. ДОСТАВЧИКЪТ НА СОФТУЕР изрично си запазва правото да прави промени в условията на използване.

 § II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия за покупко-продажба на софтуер, изброените понятия са използвани със следното значение: 

ПОТРЕБИТЕЛ (КУПУВАЧ) е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите за покупко-продажба на софтуер от разстояние, на който и да е от сайтовете на Марин Геров. 

ДОСТАВЧИК НА СОФТУЕР е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва договор за продажба от разстояние с потребител. 

ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ - Прозводител на софтуера. 

ТВЪРД НОСИТЕЛ - CD или DVD диск в пластмасова опакова с корица и Лицензионно споразумение. 

УСЛУГА/и на сайта включват: 

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за закупуване на софтуерна лиценз „он-лайн” посредством виртуален ПОС- терминал на трето лице (банка) и достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на "Геров инженери" ЕООД; 

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта; 

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения; 

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за закупуване он-лайн посредством виртуален ПОС- терминала на трето лице (банка) информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на “Геров инженери”; 

- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта. 

ПАРТНЬОР е всяко лице, с което ДОСТАВЧИКА се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта. 

ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др. 

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

 § III. СТОКИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОСТАВЧИКА

След като ДОСТАВЧИКА НА СОФТУЕР получи авансово плащане от КУПУВАЧА, се задължава да му предостави, в зависимост от неговия избор на: 

1. Код за достъп до база данни, предоставен по дистанционен/електронен начин (напр. ел. поща), откъдето КУПУВАЧА ще може да изтегли инсталационно копие на СОФТУЕРА. 

2. или инсталционно копие на СОФТУЕРА в/у ТВЪРД НОСИТЕЛ посредством куриерски услуги.

 § IV. ДОСТАВКА, СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

1. Изтеглянето на СОФТУЕРА от Интернет ще е за сметка и риск на КУПУВАЧА. Предаването на кода за достъп ще бъде изпълнено в рамките на 48 часа, след като бъде получено плащането. Този срок се удължава, ако ДОСТАВЧИКА е възпрепятстван от изпълнението на този срок, поради непредвидени обстоятелства. 

2. Доставянето на СОФТУЕРА в/у ТВЪРД НОСИТЕЛ става посредством куриерски услуги и ще е по избор и за сметка на ДОСТАВЧИКА. Куриерските услуги, обявени в електронния магазин са избрани на случаен принцип.

 § V. ПАРИЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. За доставяне на СОФТУЕРА, както е описано в § I, КУПУВАЧА се задължава да плати авансово парично възнаграждение на ДОСТАВЧИКА, в размер на обявена цена в електронния магазин и приложена ценова листа. 

2. Авансовото плащане ще става по банкова път към обявена банкова сметка на ДОСТАВЧИКА или по електроненен път през виртруалния ПОС-терминал в електронния магазин. 

3. Разходите по паричната трансакция са за сметка на КУПУВАЧА.

 § VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

Въз основа на изпълнено плащане към ДОСТАВЧИКА НА СОФТУЕР, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ ще предостави на КУПУВАЧА (ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ) лицензия с право за инсталиране и използване на едно копие от СОФТУЕРА в/у един компютър, собственост на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. При желание на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, ще може да инсталира и да използва второ копие от СОФТУЕРА в/у друг компютър, алтернативно на първия компютър (преносим компютър, компютър на друго място). Лицензията може да бъде ограничена и неограничена във времето. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва правото за предсрочно прекратяване на Лицензията, без да е необходимо да има основания за това. В случай на изтичане срока на Лицензията или ако е прекратена от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, потребителят е длъжен да деинсталира и да върне пълния пакет СОФТУЕР на ДОСТАВЧИКА.

 § VII. ЛИЦЕНЗНИ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Съгласно Лицензионното споразумение, в завиисмост от неговия вид – ограничено или неограничено във времето.

 § VIII. ЪПГРЕЙДИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

Съгласно Лицензионното споразумение.

 § IX. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА

Съгласно Лицензионното споразумение.

 § X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА КЛИЕНТА - съгласно Лицензионно споразумение и следните разпоредби:

1. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че софтуера отговаря на характеристиките, показани във функционалните спецификации, предвидени в приложенията към този договор и че е в съответствие с приложената спецификация. Страните се съгласяват, че работата на този софтуер изисква съответна техническа експертиза в областта на проектирането на водоснабдителни и канализационни инсталации и системи и отоплителни сградни инсталации. Допълнителни характеристики ще бъдат представяни само договорно, в състояние и до степен на изрично потвърждение от страна на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. Всички условия, произтичащи от презентации или представяния, предоставени на КУПУВАЧА, трябва изрично да се разглеждат не като дължими по силата на договора, освен ако са чат от функционалните характеристики, посочени по-горе. Пригодността на СОФТУЕРА за определена цел на използване, особено за определена задача при планиране на проекта, не се дължи. В това отношение, приложните примери не представляват каквато и да е гаранция за договорно дължимо състояние. Софтуерът използва местни и европейски стандарти, регулации и директиви ("Правила"). КУПУВАЧЪТ е длъжен да провери преди използване на СОФТУЕРА, дали използването му извън сферата на приложение, е разрешено или подходящо. 

2. В случай на дефекти, КУПУВАЧЪТ има право на отстраняване на дефекти, т.е. доставка на версия на софтуера, която да е без дефекти. Всякакви други права по отношение на отстраняване на дефекти, напр. право да развали договора, или правото да намали цената, се изключват. 

3. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ДОСТАВЧИКА за дефекти веднага след тяхното откриване. Такова уведомление за дефекти трябва да бъде в писмена форма и включващо подробно описание на дефектите. Той се задължава да предостави на ДОСТАВЧИКА и цялата информация, необходима за оценката на дефекта. Ако той не направи това, въпреки че са били изискуеми от ДОСТАВЧИКА веднъж, той губи своите претенции на базата на гаранция за дефекти. 4. Гаранцията става невалидна, ако КУПУВАЧЪТ модифицира СОФТУЕРА, който му е предоставен.

 § XI. БЕЗ ДРУГИ ГАРАНЦИИ

В МАКСИМАЛНО РАЗРЕШЕНА СТЕПЕН ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ДОСТАВЧИКЪТ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЪТ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ НА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА.

 § XII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

(1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за работата на програмния продукт и в следните случаи: 

1 Експлоатация в разрез с правилата, описани в документацията на продукта; 

2. Неподходящи технически параметри на използваната техника (компютри, връзки, комуникационни средства и други); 

3. Повреди в компютърната конфигурация или откази на операционната система и системния софтуер; 

4. Използване на друг (с изключение на СОФТУЕРА продаден от ДОСТАВЧИКА) системен и/или приложен софтуер, който възпрепятства работата на програмния продукт; 

5. Липса на системен софтуер, който ДОСТАВЧИКА не е упълномощен да продава, но който е задължителен за правилната работа на програмния продукт; 

6. Липса на умения от страна на КУПУВАЧА за работа с продукта, системния или друг необходим софтуер; 

7. Използване на нелицензен системен софтуер; 

8. Внасяне на изменения в програмния продукт от страна на КУПУВАЧА; 

9. Възникване на форсмажорни обстоятелства. 

(2) БЕЗ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ДОСТАВЧИКЪТ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ ИЛИ НЕГОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ, ПРИ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ДРУГИ ПАРИЧНИ ЗАГУБИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТ ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ДОСТАВЧИКА И / ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ИЗКЛЮЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА СА САМО ПРИМЕРНИ И НЕ ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СЛУЧАЙ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ, ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ ПО НЯКОЯ РАЗПОРЕДБА НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗПЛАТЕНАТА СУМА ОТ КУПУВАЧА ЗА СОФТУЕРА. 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност относно лицензната чистота на друг (невключен в този договор за продажба) софтуер, инсталиран върху компютрите на потребителя, включително и на такъв, който е необходим за работата на ПП.

 § XIII. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. Място на изпълнение за всички доставки и услуги, извършвани по силата на настоящото споразумение е на регистрирания адрес на ДОСТАВЧИКА. 

2. При съдебни искове от страна на КУПУВАЧА, ДОСТАВЧИКА ще отговаря на регистрирания му адрес, а в обратния случай – на адреса, който отговаря дадения от КУПУВАЧА. 

3. Ако една или няколко от тези разпоредби станат неефективни, останалите разпоредби остават в сила. В този случай страните са длъжни да заменят неефективната разпоредба с ефективна такава, която да се доближава до икономическата цел на неефективната разпоредба, колкото е възможно по-близо. 

4. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите по ЗЗД, ТЗ, ЗЕТ и действащото в Република България законодателство. Спорните въпроси се уреждат по взаимно споразумение между страните, а при невъзможност – по общият исков ред.

***КРАЙ на общите условия за покупка-продажба на софтуерни лицензии

Настоящите Общи условия за покупка-продажба на софтуер от Марин Геров влизат в сила считано от 15.09.2012 г.

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)