Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Моделиране на дъждовния отток от урбанизирани зони

Използва се специализиран динамично симулиращ модел за прогнозиране, анализ и проектиране на дъждовния отток в смесена, разделна и други отводнителни канализационни системи в урбанизирани и не урбанизирани територии.

Хидроложко моделиране на:

 1. Вариращи във времето дъждовни събития.
 2. Изпарение от повърхности води.
 3. Снеговалеж и снеготопене.
 4. Задържане на валежи от дисперсионни хранилища.
 5. Инфилтрация на валежи в неводонаситени почви.
 6. Инфилтрация на инфилтрирани води в подпочвени води.
 7. Междинен отток между подземните води и отводнителната система.
 8. Нелинеен резервоар за канализиране на повърхностния отток.
 9. Редукция на дъждовния отток посредством LID контроли.

Хидравлично моделиране на:

 1. Отводнителни мрежи с неограничен размер –широка гама от стандартни закрити, открити и естествени канали.
 2. Специални елементи като задържателни / пречиствателни съоръжения, преливници, помпи, язовири и стеснения;
 3. Външни притоци и входно качество на водата от повърхностен и подземен оттоци, инфилтрация и притоци в зависимост от падналия дъжд, отток в сухо време и потребителско зададени притоци.
 4. Канализиране на дъждовния отток чрез методите на кинематична и динамична вълни.
 5. Различни режими на протичане.
 6. Потребителско зададени динамични правила за контрол и симулация работата на помпи, прегради и нива на преливници.

Моделиране качеството на водата от:

 1. Замърсявания при сухо време от различни използвани терени.
 2. Замърсявания от промиване на специфично използвани терени при дъждовни събития.
 3. Директно влияние на отложения на наноси.
 4. Редукция в оттока при сухо време вследствие миене на улици.
 5. Редукция на промиване вследствие на най – добри практики (BMP).
 6. Канализационен отток при сухо време и потребителско зададени външни притоци във всяка точка отводнителната система.
 7. Канализиране на съставни елементи на оттока през отводнителната система.
 8. Редукция концентрация на съставни елементи на оттока чрез пречистване в задържателни съоръжения или чрез естествени процеси в тръбопроводи и канали.

Направи запитаване за среща и консултация

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)