Софтуер за проектиране - лесно и професионално

Хидравлично моделиране на водоснабдителни мрежи и качество на водата за питейно-битови нужди

Хидравлична симулация във времето и качествено моделиране на поведение на водата в напорните водоснабдителни мрежи. 
Проследяване на потока вода във всеки тръбен участък, налягане във всеки възел, водно ниво във всеки резервоар и концентрация на химически вещества в мрежата по време на симулационния период, състоящ се от множество времеви стъпки.
Симулация на застояване и проследяване на водата във водоизточника.
Използва се софтуер за моделиране EPANET.

Хидравлично моделиране на водоснабдителни мрежи

 • Симулация на водоснабдителна системи с различни размери.
 • Изчисляване загуби на напор по дължина съгласно Hazen-Williams, Darcy Weisbach и Chezy-Manning.
 • Изчисляване на местни загуби на напор за колена, фасонни части и др.
 • Моделиране с постоянна или променлива скорост на помпите.
 • Оценка на експлоатационни разходи за препомпване на водата.
 • Моделиране на различни видове спирателна арматура, включително спирателни кранове, регулиращи налягане и водно количество.
 • Отчита множество категории на водопотребление във възлите, всяка със собствени времеви графици.
 • Моделиране на водно количество от спринклерни глави.
 • Работа на система с кота на напорния резервоар, времеви контроли или комплексен контрол въз основа на зададени правила.

Виж как става!

Моделиране качеството на водата за питейно – битови нужди включва:

 • Моделиране на нереактивно проследяващ материал през мрежата за дадено време.
 • Моделиране на движението и резултата на реактивния материал при нарастване или разпадане за дадено време.
 • Моделиране на застояването на водата през водоснабдителна мрежа.
 • Проследяваме на процентното водно количество от даден възел, достигащо всички други възли за дадено време.
 • Преглед на растежа или разпада на реагентите.
 • Прилагане на глобални коефициенти на реакция, които могат да бъдат редактирани клон за клон.
 • Задаване на входна концентрация или маса във времето за всяка една тока от мрежата.
 • Моделиране на водозахранващи резервоари.

Направи запитаване за среща и консултация

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)