Софтуер за проектиране - лесно и професионално

ИнсталСистем 5

Водоснабдителни и канализационни инсталации
ИнсталСистем 5 с включен модул за проектиране на на сградни водоснабдителни и канализационни инсталации съвместим с DWG.

Лесно и професионално изчисляване и оразмеряване на:
- Сградни водоснабдителни инсталации съгласно БДС EN806-3 и DIN1988-300;
 - Сградни канализационни инсталации съгласно БДС EN12056-3, БДС EN12056-3 и DIN1986-100, гравитационни и помпени.

Работи съвместно в 2D и 3D режими с автоматизирани функционалности даващи графично представяне на продуктите, използвани в проекта. Генерира автоматични чертежи на инсталация.

Автоматизирано оразмеряване на инсталация с подробни хидравлични изчисления и количествени сметки.

Богат избор от различни видове материали за тръби и фасонни и фасонни части.
is5-san-cover-2.png

Изпробвай с пълна функционалност за 30 календарни дни

Виж как се инсталира и активира!

Съвместим с BIM и DWG

Внос на сградна конструкция от BIM

Внос на сградна конструкция от DWG

Лесно задаване на генерални настройки

Генерални настройки на софтуера

Промяна на фона на етажните разпределения

Промяна фона на работната среда

Прибори, вертикални и хоризонтални клонове

Внасяне на санитарни прибори

Хоризонтална водоснабдителна инсталация

Задаване на свободен напор в СВО

Вертикални клонове и етажна инсталация

Създаване на сграден водомерен възел

Автоматично генериране на изгледи през инсталация

Различно изпълнение на тръбни отклонения

Автоматично генериране на изгледи

Автоматично създаване на количествени сметки

Етикиране на водопроводни клонове

Преглед на хидравлични изчисления

Износ на етажни разпределения към DWG

Настройване на етикет - вид на клон

Обмен на данни в EXCEL и WORD

Налични софтуерни модули в ИнсталСистем ВиК

Основата на всеки проект

Основният модул е основата за всяка конфигурация на пакета ИнсталСистем 5, който съдържа всички елементи, функционалности и инструменти необходими за създаване на обща работна среда на всички модули за проектиране и изчисление.

Потребителят го вижда като две отделни програми - ИнсталСистем мениджър и редактор.

ИнсталСистем мениджър


Управление на активиране и актуализиране на програмата, както и възможност за изтегляне на по-стари версии на софтуерния пакет, за да се обработват вече завършените проекти, използвайки версията, на която са били първоначално подготвени.

Контрол на конфигурацията на притежавания пакет, информация за наличните модули в пакета и възможности за надграждане на софтуера.

Управление на проекти (възможност за създаване на нов файлов проект, отваряне на вече съществуващ проект на избрана версия на програмата, други операции по отношение на проекти).

ИнсталСистем мениджър


Достъп до нашата платформа за поддръжка на HelpSystem.

Възможност за докладване на проблем, възникнал по време на работа с пакета, директно в поддръжката на InstalSoft.

ИнсталСистем редактор


Възможност за изработване на множество проекти едновременно (всеки се отваря в отделен прозорец на редактора). При отваряне на нов проект е възможно да се използват готови шаблони, които могат да съдържат различни предварително зададени настройки, адекватни на даден обхват на проекта.

Контрол на обхвата на проекта. По отношение на определения обхват на проекта, някои от функциите на редактора, иконите и елементите ще бъдат скрити, за да се подобри удобството за използване.

Редактиране на общи данни и данни по подразбиране, както и възможност за разширено редактиране на работния екран и оформлението на елементите;

Редактиране на проект в план на 2D изглед. Автоматично генериране на 3D модел, което ви позволява да прегледате проекта, както и да го редактирате до известна степен;

Генериране на обикновени схематични изгледи за проектирани системи, техния преглед и модификация.

Разпечатка на чертежи и резултати от таблици, както и възможност за дефиниране на различни оформления за графични разпечатки, изготвени за всеки проект поотделно. Възможност за използване на един от многото вече направени предварително дефинирани резултати.

Изследване на елементи или на група елементи в проект по различни критерии за изследване. 
Проучените/открити елементи се маркират във всички изгледи и таблици, което улеснява откриването на един и същ елемент на различни места в програмата.

ИнсталСистем редактор


Редактиране на сградна конструкция – ​​импортиране и необходимите модификации или графично редактиране на сградната конструкция, осигуряваща база за изчисления и проектиране с използване на други програмни модули.

Конструкцията на сградата може да бъде изготвена в различни обхвати – според изискванията на даден проект – като се започне от просто редактиране на оформлението на помещението и се завърши с цялостна строителна конструкция, включваща стени, тавани, прозорци и т.н., позволявайки по този начин да се извършат пълни изчисления на топлинните загуби на сградата.

Редактирането на конструкцията на сградата е по-лесно благодарение на автоматизираните функции (автоматично генериране на плочи, генериране на стени въз основа на очертанията на помещението, възможност за деклариране на многоетажни стени и много други). Импортирането на оформление в различни формати (напр. .dwg, .jpg, .PDF и други) може да стане в основата на редактирането на структурата на сградата.

Персонализиране на работната среда: възможно е да запазвате различни оформления на прозорци за Редактор, които са предназначени за различни дейности на различни модули или за различни типове проекти, и да превключвате между тях по време на работа с програмата.

Плоски станции


Модулът позволява да се използват плоски станции в рамките на техническата инсталация на сградата.

Плоските станции са представени в програмата от единичен системен елемент с точно определени точки за свързване на системата и с възможност за персонализиране на неговите поделементи и аксесоари.

Използване на плоски станции в проекта:

Подгряване на гореща вода за битови нужди от монтиран пластинчат топлообменник.

Разпределение на средата в плоската отоплителна (конвективна и лъчиста) система.

Плоски станции


Избрани основни функционалности, реализирани от модула са:

Оразмеряване на инсталацията, захранваща станциите.

Диагностика на необходимия топлообменник за битова гореща вода за получаване на необходимия изтичане и загряване на битовата вода с определена температура на захранване на станцията с нагревателна среда (размерите на топлообменника се избират ръчно от потребителя).

Изчисляване на необходимата мощност на захранващата система, която захранва инсталацията на плоската система

Допълнителни функции, налични за станциите Kamo: Изчисления и представяне на необходимия буферен приемник в инсталационните захранващи плоски станции по оригиналната методика на KAMO
Модулът предоставя възможност за проектиране на водоснабдителни инсталации  на студена и гореща вода и циркулация. Включва графично редактиране в проекта, оразмеряване на тръби и фасонни части, представяне на 2D и 3D чертежи, хидравлични изчисления, спецификация.
Санитарните прибори могат да бъдат свързани с водочерпни точки, което води до цялостен монтажен модел заедно със санитарното оборудване на помещенията.

При създаване на проект се създава 3D модел, който визуализация може да се използва за проверка на съответствието с очакваното състояние. Визуализацията на модела може да включва инсталации, проектирани (или проектирани) в други модули на пакета InstalSystem 5.

Сградните инсталации за топла и студена вода могат да образуват сключени инсталации (необходима е конфигурация на софтуера с включен модул „Разширения за водоснабдителна инсталация“). Възможно е да се използват елементи „Плоска станция“ като водонагреватели заедно с отопление (необходима е конфигурация на софтуера с включен модул „Плоски станции“).

Списък на стандартите и методите, използвани за оразмеряване и изчисления

Канализационни инсталации


Този модул е предназначен за проектиране на сградни гравитационни канализационни инсталации за черни и сиви води.

Включва графично редактиране, избор на вида тръба (диаметри на тръби, фитинги), представяне на 2D и 3D чертежи и спецификация.

В него се вземат предвид санитарните прибори, поставени в помещенията, което води до цялостен модел на инсталацията, включващ санитарно оборудване в помещенията.

В хода на създаването на проекта се създава 3D модел на проекта, чийто предварителен преглед може да се използва за текущ контрол на съответствието с очакваното състояние.

Моделът отчита проектните наклони на участъци в инсталацията.

Визуализацията на модела отчита вече проектирани инсталации (или в процес на проектиране) от други модули на ИнсталСистем, по-специално модула „Водоснабдителни инсталации“.

Канализационни инсталации


Този модул е предназначен за проектиране на сградни гравитационни канализационни инсталации за черни и сиви води.

Включва графично редактиране, избор на вида тръба (диаметри на тръби, фитинги), представяне на 2D и 3D чертежи и спецификация.

В него се вземат предвид санитарните прибори, поставени в помещенията, което води до цялостен модел на инсталацията, включващ санитарно оборудване в помещенията.

В хода на създаването на проекта се създава 3D модел на проекта, чийто предварителен преглед може да се използва за текущ контрол на съответствието с очакваното състояние.

Моделът отчита проектните наклони на участъци в инсталацията.

Визуализацията на модела отчита вече проектирани инсталации (или в процес на проектиране) от други модули на ИнсталСистем, по-специално модула „Водоснабдителни инсталации“.
Набор от функционалности, включващи обработка на спецификация за оценка, обработка на количествени сметки, експортиране на количествени сметки на използвани материали в специализирани формати.

Количествени сметки


Набор от функционалности, включващи обработка на спецификация за оценка, обработка на количествени сметки, експортиране на количествени сметки на използвани материали в специализирани формати.

Вземи ИнсталСистем 5 за ВиК инсталации!

Геров инженери

"Геров инженери" ЕООД е регистриран в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на "Агенция по вписванията" като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206074148.

Информация за банков превод:

При покупка в лева:
"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД
Титуляр: Геров инженери ЕООД
IBAN: BG16TBIB931010A01CXM01
BIC: TBIBBGSF

© 2022 Софтуер от Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси

Ние използваме „бисквитки“, за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)